Ubezpieczenie zawodowe

Ubezpieczenia zawodowe stanowi absolutną podstawę w przypadku codziennej praktyki zawodowej. Liczne, mniej lub bardziej przewidywalne wydarzenia, będące konsekwencjami właśnie wykonywania czynności zawodowych, odpowiedzialność za znajdujących się pod naszą opieką pracowników – wszystko to przekład się na konieczność wykupienia polisy ubezpieczenia zawodowego. 

Kto powinien się ubezpieczyć

Ubezpieczenia zawodowe stanowi absolutną podstawę w przypadku codziennej praktyki zawodowej

Autor zdjęcia: daniel_g_photo

Ubezpieczenia zawodowe to zatem nic innego, jak zabezpieczenie interesów na okoliczność finansowych konsekwencji powstałych podczas praktyki zawodowej błędów i uchybień, z których skutkami zmagać się muszą osoby trzecie. Co istotne, podstawowe ubezpieczenie zawodowe obejmuje zdarzenia jakie miały miejsce w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową. Co jednak warto mieć na uwadze, polisa ubezpieczeniowa (pomimo swojego bardzo szerokiego zakresu) nie obejmuje wszystkich zdarzeń. Wyłączeniu bowiem podlegają szkody powstałe poza granicami Polski oraz szkody powstałe na skutek:

 • aktów terroru,
 • stanu wyjątkowego,
 • strajków,
 • umyślnego niedbalstwa,
 • rażącego niedbalstwa,
 • spożycia alkoholu,
 • działań wojennych,
 • sabotażu,
 • działania pod wpływem środków odurzających,
 • działania pod wpływem środków psychotropowych,
 • działania pod wpływem alkoholu.

Ubezpieczenie zawodowe to ubezpieczenie wymagane w przypadku takich zawodów jak chociażby:

 • zawód doradcy podatkowego,
 • zawód agenta ubezpieczeniowego,
 • zawód lekarza,
 • zawód tłumacza,
 • zawód aptekarza,
 • zawód zarządcy nieruchomości,
 • zawód pośrednika nieruchomości.

Polisę ubezpieczenia zawodowego muszą posiadać także osoby świadczące usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz osoby wykonujące zawody medyczne.