Ubezpieczenie związane z odpowiedzialnością zawodową

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w naszym kraju, osoby wykonujące określone zawody, zobligowane są do tego, by posiadać ubezpieczenie zawodowe od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną przez siebie pracą. Obowiązek ten określony został przez ustawy i rozporządzenia, właściwe dla poszczególnych rodzajów aktywności zawodowej i działalności.

Obowiązek, który trzeba wypełnić

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w naszym kraju, osoby wykonujące określone zawody, zobligowane są do tego, by posiadać ubezpieczenie zawodowe od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną przez siebie pracą

Autor zdjęcia: danielfoster437

Biorąc pod uwagę fakt, że ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej jest koniecznością (o czym więcej tutaj: https://iexpert.pl/), oczywistym jest, zatem fakt, że w przypadku jego nieposiadania, grożą za to odpowiednie sankcje prawne. Istnieją organy powołane do tego, by kontrole takie przeprowadzać i osobom prawnym, bądź też fizycznym, które nie mają ważnej polisy OC, nakładać określone kary, najczęściej pieniężne. Wysokość takiej kary określona jest w aktach prawnych, właściwych dla danej profesji.

Wysokość składki, którą trzeba odprowadzić

Składka, którą należy opłacić na ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej wyznaczana jest w zależności od wysokości ubezpieczenia i tego czy i jakie wykupione są opcje dodatkowe. Oczywistym jest, więc, że w przypadku rozszerzenia standardowej polisy o ubezpieczenie na przykład obowiązujące w życiu prywatnym, trzeba będzie zapłacić więcej. Zyskuje się jednak także więcej. Warto, więc rozważyć taką opcję, podnosząc tym samym swój komfort ubezpieczeniowy.

Dochodzenie odszkodowania z OC zawodowego przez osoby poszkodowane

W przypadku zaistnienia zdarzeń, w których ucierpiały interesy osób trzecich, czy też wyrządzona została im krzywda, posiadają one prawo do tego, by dochodzić swych roszczeń od ubezpieczyciela, który wystawił taką polisę. W praktyce jednak dość często poszkodowanym klientom wydaje się, że bardzo ciężko jest uzyskać takie odszkodowanie, które mogłoby pokryć wyrządzone im krzywdy.

Nie jest to do końca prawda, choć bezsprzecznym faktem jest to, że przy dochodzeniu odszkodowania z tego tytułu, liczyć należy się z koniecznością udowodnienia ponad wszelką wątpliwość, że do szkody takiej rzeczywiście doszło i że ma ona bezpośredni związek z poczynaniami ubezpieczonego. Chcąc, więc skutecznie dochodzić odszkodowań, należy zadbać o zgromadzenie stosownej dokumentacji powiązanej z danym zdarzeniem. Dokumentacja ta niewątpliwie zostanie wnikliwie zbadana przez ubezpieczyciela i powołanych przez niego biegłych. Jest to normalna procedura, którą podejmują towarzystwa ubezpieczeniowe zanim podejmą one decyzję o wypłacie, bądź też odrzuceniu wypłaty odszkodowania.

O tym, jaka wysokość odszkodowania zostanie wypłacona, zależy wielkości krzywdy, która została poszkodowanym wyrządzona. Nie mniej jednak, mimo obowiązku wypłaty takiego odszkodowania, gdy udowodniona zostanie wina ubezpieczonego, należy mieć świadomość tego, że ubezpieczyciel przejmuje na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie do poziomu sumy gwarancyjnej. W sytuacji, więc, gdy roszczenie poszkodowanego przekroczy wartość sumy polisy, liczyć się trzeba z koniecznością dochodzenia kwoty nadwyżkowej w oddzielnym postępowaniu cywilnym, które trzeba skierować tym razem przeciwko osobie, na skutek, której działań szkoda taka została wyrządzona.